Search

 
Found: 39

วัดนิตไทยจิ

... ปรากฏว่าข้อความนั้นยืนยันว่า อัฐิธาตุนั้นคือ พระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระบรมศาสดาศากยมุนีพุทธเจ้า ารค้นพบครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของเอเชีย เพราะเป็นการยืนยันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่มีอยู่จริง ...
15/06/2016

Ambassador hosted a lunch for Vice-Minister of International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry of Japan

On 15 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Mr. Takayuki Ueda, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry. On 15 October 2015, H.E. Ambassador Sihasak Phuangketkeow hosted a lunch for Mr. Takayuki Ueda, Vice-Minister for International Affairs, Ministry of Economy Trade and Industry. On this occasion, they discussed about trade, SME, Dawei Special Economic Zone and TPP

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหารกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและฝ่ายญี่ปุ่น

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนายโนริฮิโกะ อิชิกุโระ รองปลัดกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น และนายทาคิโอะ ยามาดะ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันตกเฉียงใต้ ...
25/04/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (เคดันเรน)

... เพื่อแนะนำตัวและทำความรู้จักในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับหน้าที่ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความสัมพันธ์ในด้านเศรษฐกิจ ารค้าและการลงทุนระหว่างกัน
11/05/2016

เอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานสมาคมธุรกิจไทย - ญี่ปุ่น

... พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเทะสึเกะ คิตะยามา ประธานสมาคมธุรกิจไทย ... ... ญี่ปุ่น ในการขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีในด้าน การค้าการลงทุน สังคม และวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นช่องทางสำคัญในการกระชับความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ...
03/04/2015

CITES กับประเทศไทย

... และให้สัตยาบันในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2526 นับเป็นสมาชิกลำดับที่ 77 โดยไซเตสมีจุดมุ่งหมายในการป้องกันไม่ให้ารค้าระหว่างประเทศส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดของสัตว์ป่าและพืชป่า ท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่นี่ (คลิก)
20/06/2018

คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับสูง (นงส.) รุ่นที่ 5 เยือนสถานเอกอัครราชทูตฯ

... อัครราชทูตทีี่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร รวมทั้งการบรรยายเกี่ยวกับนโนบาย SME ของญี่ปุ่นโดยผู้แทนจากกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม

วีดิทัศน์และสื่อ Animation ต่อต้านการค้ามนุษย์

... เพื่อนำเสนอภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐ - ภาคเอกชน - ภาคประชาสังคม ที่เข้มแข็งขึ้นเป็นลำดับ ตลอดจนความก้าวหน้าในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากสตรี เด็ก และแรงงาน และ Animation "สัญญาณการค้ามนุษย์" ...

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับปลัดกระทรวงพลังงานและคณะ

... เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุม Japan - Thailand Energy Policy Dialogue (JTEPD) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 59 ณ กระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือและผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและญี่ปุ่น ...
25/08/2016

2012.09.05 ผู้ว่าราชการจังหวัดซากะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ ณ กรุงโตเกียว

... 27,000 คน ปัจจุบันไทยกับ จ.ซากะ มีความใกล้ชิดกันทั้งทางเศรษฐกิจและระดับประชาชน โดยเมื่อปี 2554 การค้าระหว่างไทยกับ จ.ซากะ มีมูลค่ 1.5 ล้านล้านเยน (6 แสนบาท) และปัจจุบัน มีบริษัทจาก จ.ซากะ 2 แห่ง ลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ในไทย ...
06/09/2012
Pages: Prev. 1 2 3 4 Next
  relevance date