Search

 
Found: 1

การติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูตฯ

ในการติดต่อราชการกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว สำหรับงานด้านกงสุล นิติกรณ์ (แจ้งสมรส หย่า รับรองเอกสาร ฯลฯ) ขอให้ท่านติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ ของสถานเอกอัครราชทูตโดยตรง ทั้งนี้...
  relevance date