Search

 
Found: 100

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 14 พฤษภาคม 2563

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 14 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ิดเชื้อใญีปุ 16,120 ค (เพิ่มขึ้ 72 คจากวัก่อ้า) ... ... การเพิ่มเพดาเงิับสให้คงการจ้างงาจากเดิม 8,330 เย/ค/วั เป็ 15,000...
COVID-19
14/05/2020

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 13 พฤษภาคม 2563

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 13 พฤษภาคม 2563 ❖ ผู้ิดเชื้อใญีปุ 16,049 ค (เพิ่มขึ้ 81 คจากวัก่อ้า) / เสียชีวิ ... ... กำลังพิจารณาปรับเพิ่มเงิช่วยเหลือการคงการจ้างงาจากปัจจุบัที่วัละ 8,330 เย เป็ 15,000 เย ทั้งี้ ...
COVID-19
13/05/2020

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 15 เมษาย 2563

สถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ใประเทศญี่ปุ ประจำวัที่ 15 เมษาย 2563 ❖   ผู้ิดเชื้อใประเทศญี่ปุ 8,191 ค (เพิ่มขึ้ ... ... รัฐมรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาและสวัสดิการญี่ปุ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า จำผู้ิดเชื้อไวรัส COVID-19 ใญีปุ เพิ่มขึ้เป็ 2 เท่าใระยะเวลา...
COVID-19
15/04/2020

เอกอัครราชทูฯ ให้การ้อรับปลัดกระทรวงแรงงา

เมื่อวัที่ 4 กุมภาพัธ์ 2563 เอกอัครราชทูสิงห์ทอง ลาภพิเศษพัธุ์ ได้้อรับายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงา และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงาไทยใญีปุ เมื่อวัที่ 4 กุมภาพัธ์ 2563 ... ... เอกอัครราชทูฯ ได้ร่วมเป็สักขีพยาการลงามบัทึกความร่วมมือด้าข้อมูลพื้ฐาเพื่อการจัดระบบและการพำักของแรงงาที่มีทักษะเฉพาะ...

เอกอัครราชทูฯ เข้าร่วมงาปีใหม่ของ JITCO

... องค์กรความร่วมมือฝึกงาระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ) และได้หารือกับายฮิโรอากิ ยากิ ( Hiroaki Yagi ) ประธา JITCO เกี่ยวกับการขยายและส่งเสริมลาดแรงงาไทยใญีปุ โดยเฉพาะวีซ่าทักษะเฉพาะทาง ( Special Skilled Workers ) ซึ่งได้เริ่มใช้ั้งแ่เมษาย 2562 โดยมีแวโ้มว่าแรงงาไทยจะเข้ามาทำงาประเทศญี่ปุด้วยวีซ่าใหม่ี้เพิ่มมากขึ้ ...
23/01/2020

ประธา Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทู

เมื่อวัที่ 16 มกราคม 2563 าย Masahiko Hosaka ประธา ... ... ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูสิงห์ทอง เพื่อแสดงความพร้อมใการร่วมมือกับห่วยงาภาครัฐของไทย... ... ภายใโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชญีปุไปลงทุที่ประเทศไทย โดยใช้แรงงาจากประเทศเพื่อบ้าการผลิ...
16/01/2020

เอกอัครราชทูฯ เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็เกียริแด่รัฐมรีว่าการกระทรวงพลังงาและคณะ

... เป็เจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็เกียริแด่ ฯพณฯ ายสธิรั์ สธิจิรวงศ์ รัฐมรีว่าการกระทรวงพลังงาและคณะ ใโอกาสเยือญีปุเพื่อเข้าร่วมการประชุม The 2nd Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2019, International Conference on Carbon Recycling และ The 8th LNG Producer-Consumer Conference ณ ทำเียบเอกอัครราชทู ...

กิจกรรมพาคุณแม่มาพบผู้ฝึกงาไทยใญีปุ

เมื่อวัที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้ร่วมกับสำักงาแรงงาประเทศญี่ปุ และสายการบิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ “พาคุณแม่มาเยี่ยมผู้ฝึกงาไทยใญีปุ” เพื่อเป็การเทอดพระเกียริสมเด็จพระางเจ้าสิริกิิ์ ...

รัฐมรีว่าการกระทรวงการคลังเยือญีปุอย่างเป็ทางการ

เมื่อวัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ายอุตม สาวาย รัฐมรีว่าการกระทรวงการคลัง ายคณิศ ... ... การยกระดับศักยภาพของแรงงา การวางรากฐาระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อาค ... ... รัฐมรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุสาหกรรมของญี่ปุ เพื่อเยี่ยมคารวะใโอกาสเข้ารับำแห่งรัฐมรีว่าการกระทรวงการคลัง ... ... ทั้งี้ ได้ย้ำให้ักลงทุญีปุมั่ใจว่าพื้ฐาเศรษฐกิจของไทยและฐาการคลังยังคงอยู่ใระดับที่แข็งแกร่ง ...
30/07/2019

สถาเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ ณ ศูย์าชาิจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวัที่ 23 มิถุาย 2562 สถาเอกอัครราชทูฯ ได้จัดให้บริการงาังสือเดิทาง งาทะเบียราษฎร-ครอบครัว ... ... ราย และอกจากี้ ยังมีสำักงาแรงงาร่วมเดิทางไปให้คำปรึกษาแก่แรงงาชาวไทย... ... กลุ่มอาสาสมัครชาวไทยใจังหวัดโทจิกิ และอาสาสมัครเครือข่ายคไทยใญีปุ (TNJ)ให้บริการปรึกษาแก่คไทย...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date