Search

 
Found: 12

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง) ...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ สำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย ...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date