Search

 
Found: 18

ประกาศยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง นาโกยา จังหวัดไอจิ

... โดยหากท่านมีความประสงค์สามารถจองนัดหมายรับบริการกงสุลที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ หนังสือเดินทาง https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-passport/ บัตรประจำตัวประชาชน https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-id/ นิติกรณ์และทะเบียนราษฎร์ https://www.thaiconsularservice.jp/tokyo-legal/ ขออภัยในความไม่สะดวกทุกประการและขอบพระคุณในความเข้าใจของท่านมา ...
10/08/2021

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...

รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ โครงการจัดทำบัตรประชาชน และลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานกงสุล

... และทะเบียนครอบครัวแบบออนไลน์ อนึ่ง สำหรับลูกจ้างเหมาบริการโครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ จะปฏิบัติงานหลักด้านการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยปฏิบัติงานทั้งหมดข้างต้นด้วย 2. ปฏิบัติงานคุ้มครอง ให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือคนไทยในกรณีฉุกเฉิน ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์

... - เปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล           - เปลี่ยนคำนำหน้า           - ย้ายที่อยู่ ถาม-ตอบ เรื่องการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ Q. การเรียกเก็บและอัตราค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนว่ามีข้อกำหนดเช่นไร ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 1.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม ...

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่ายหรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง) ...

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน ...

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 1. หนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ ...

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

... หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) 2. สูติบัตรตัวจริง 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย ...
Pages: 1 2 Next
  relevance date