Search

 
Found: 18

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... Small & Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ) ที่ Keidanren Kaikan ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ Business Matching กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจที่ไทย ...
29/01/2014

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์รสนิยมของชาวญี่ปุ่น
17/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมผู้ประกอบการไทยในงาน International Jewelry Tokyo ครั้งที่ 28

... ได้พบหารือกับนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ... ... ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าพลอยลำดับต้นของไทย โดยสถาบันฯ มีความร่วมมือกับ... ... ได้รับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย
25/01/2017

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ซึ่งจะมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและกลุ่มลูกค้าของญี่ปุ่น ที่โรงแรม Tokyo Station Hotel ... ... 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ...
07/03/2016

2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

... โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข... ... คนในการเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเข้ารับการฝึกการเจริญสมถะ-วิปัสสนา... ... ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดไทย สร้างผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการนวดไทยในญี่ปุ่นมาแล้ว...
02/09/2013

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ยังได้ขอความร่วมมือบริษัทญี่ปุ่นส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเกษตรกรของไทยในรูปแบบการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง... ... แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน... ... ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง... ... ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเมื่อได้แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นตัวสะกดชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางทั้งนี้แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน... ... ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมมิเช่นนั้นท่านอาจถูกสายการบินนั้นๆปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา...

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... รายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารไทยและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
04/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

... สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมอธิบายข้อมูลต่างๆ... ... แก่คณะฯ ด้วย อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น...
Pages: 1 2 Next
  relevance date