Search

 
Found: 18

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ ... ... เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ...
05/03/2018

ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ในประเทศไทย อาทิ black pellets เพื่อส่งออกมายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า อนึ่ง ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ...

ประกาศจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับคำแนะนำกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยในช่วงถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

... แต่หากเป็นไปได้อาจจะสวมใส่ชุดที่แสดงความเคารพเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ - ผู้มาเยี่ยมเยือนควรละเว้นจากการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สุภาพ... ... โดยการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการแต่ละราย - ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ... ... หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คนไทยและผู้มาเยี่ยมเยือนทุกคน - หากมีข้อสงสัยอื่นๆ...

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม ...
JETRO
01/02/2018

เอกอัครราชทูตฯ เตรียมนำทัพผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นเยือนไทยในโอกาสการสถาปนาความสัมพันธ์ฯ 130 ปี

... พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานไทยด้านเศรษฐกิจ ได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่จะเดินทางเยือนไทย เพื่อร่วมกำหนดการของคณะนักธุรกิจญี่ปุ่น จำนวนประมาณ ... ... และการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3)การจับคู่ทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทย - ญี่ปุ่น และ 4)การเดินทางไปศึกษาดูงานโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก ...

เอกอัครราชทูตร่วมงานแถลงข่าว ProPak Asia 2010 Road Show in Japan

... Asia 2010 Road Show in Japan และกล่าวถึงประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ทางการค้าใกล้ชิดที่สามารถย้อนหลังไปได้กว่า... ... และประเทศไทยพร้อมให้การต้อนรับแก่ผู้เข้าร่วมงาน ProPak 2010 ในช่วงคำถาม/คำตอบ... ... ซึ่งมีผู้ประกอบการต่างประเทศตอบรับเข้าร่วมงานเต็มตามเป้าหมายในปีนี้แล้ว โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งหมด 32,000 ราย...
24/02/2010

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา... ... ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ... ... สำหรับชาวต่างชาติที่เป็น คู่สมรสและครอบครัวของคนไทย ที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน...
Pages: Prev. 1 2
  relevance date