Search

 
Found: 35

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงานทอดกฐินสามัคคีและสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น จังหวัดชิบะ

... จังหวัดชิบะ เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง และขอบคุณที่เมืองนาริตะให้ความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในกิจกรรมของวัดปากน้ำ ... ... ฝ่ายกงสุลได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการด้านหนังสือเดินทาง และนิติกรณ์ทะเบียนราษฎร์ และอาสาสมัครเครือข่ายคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้มาให้คำปรึกษาการพำนักในประเทศญี่ปุ่นแก่คนไทยในเขตใกล้เคียงด้วย ...

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
23/07/2019

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
23/07/2019

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

... หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง เอกสารบุตร 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) 2. สูติบัตรตัวจริง 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ...
07/11/2018

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

... โทษตามกฏหมายของการไม่ไปรับการตรวจเลือกทหาร จำคุกไม่เกิน 3 ปี ไม่สามารถทำนิติกรรมต่างๆ (สมรส, มอบอำนาจ) หรือ หนังสือเดินทางได้
05/11/2018

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... จะต้องมาให้ถ้อยคำเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดให้บุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย Q. หากไม่แจ้งเกิดให้บุตร จะมีผลอย่างไร A. บุตรจะไม่มีสัญชาติไทย และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย หมายถึงอะไร A. บุตรที่เกิดในระหว่างสมรส ...
02/11/2018

หนังสือรับรองลายมือชื่อ

บุคคลสัญชาติไทยที่ประสงค์จะทำหนังสือรับรองลายมือชื่อ สามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย   1. คำร้องนิติกรณ์ 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 2 ชุด  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด  4. ...
20/02/2017

หนังสือมอบอำนาจ

... เพื่อมอบอำนาจให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไปดำเนินการแทนที่หน่วยงานราชการไทย โดยเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ ... ... หรือ ดาวน์โหล ดได้จากทางเว็บไซต์ ) 2. สำเนาหนังสือเดินทาง 3 ชุด 3. สำเนาบัตรประชาชนไทย 1 ชุด 4. สำเนาทะเบียนบ้านไทย ...
19/01/2017

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ ...
19/01/2017

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ค่าธรรมเนียม 9000 เยน เอกสารยื่นประกอบ ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม ...
Pages: 1 2 3 4 Next
  relevance date