Search

 
Found: 234

การบรรยายเกี่ยวกับประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยเมจิ

... ศุภศรี เลขานุการเอก เป็นผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ บรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจไทย และความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ณ มหาวิทยาลัยเมจิ  วิทยาเขตอิสึมิ ซึ่งจัดโดย Asean - Japan ...
16/12/2014

2012.05.18 เอกอัครราชทูตฯ ร่วมงานประชุมประจำปีของสมาคมมิตรภาพไทย – ฮิโระชิมะ

... ให้เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีของสมาคมฯ ที่จังหวัดฮิโระชิมะ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี ค.ศ. 2012 และการฟื้นฟูภายหลังเหตุการณ์มหาอุทกภัยโดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 100 ...
06/06/2012

2012.07.10 ผู้ว่าราชการจังหวัดชิบะเข้าเยี่ยมเอกอัครราชทูตฯ

... เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวของจังหวัดชิบะในประเทศไทยโดยมีนาย สิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ อัครราชทูต ข้าราชการ พร้อมทั้งผู้แทนจากสำนักงานต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ ประจำกรุงโตเกียวเข้าร่วมด้วย
01/08/2012

เอกอัครราชทูตฯ พบหารือที่ปรีกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น

... เอกอัครราชทูตสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ได้เข้าพบหารือ ดร. Hiroto Izumi ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ด้านเศรษฐกิจ) ณ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ และแจ้งความตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ...
30/03/2015

เอกอัครราชทูตฯ พบปะหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการญี่ปุ่น

... และประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย โดยได้หารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจไทย และประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขไทยและญี่ปุ่น ก่อนที่นายชิโอซากิ จะเดินทางไปเมืองไทยในวันที่ ...
27/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมประชุมกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาแม่น้ำโขง-ญี่ปุ่น

... ให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อกล่าวคำปราศรัยเกี่ยวกับสถานการณ์ของประเทศไทยใน ปัจจุบัน โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับการเมืองไทย สถานการณ์เศรษฐกิจไทย และแนวทางที่ไทยจะสามารถร่วมมือกับญี่ปุ่นได้ในอนาคตเพื่อพัฒนาอนุภูมิภาค ลุ่มน้ำโขงทั้งนี้ ...
17/06/2015

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.คะนะกะวะ

... สมาชิกจังหวัดคะนะกะวะ โดยได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและญี่ปุ่น รวมถึงสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย ในการเยือนดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้หารือกับนายยุจิ คุโระอิวะ (Yuji Kuroiwa) ผู้ว่าราชการจังหวัดคะนะกะวะ ...
08/09/2015

วิทยาลัยการทัพบกเยี่ยมสถานเอกอัครราชทูตฯ

... หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว คุณเกตสุดา สุประดิษฐ์ หัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว และคุณกฤษดา อักษรวงศ์ อัครราชทูต   ที่ปรึกษา ร่วมบรรยาย
16/03/2010

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยือนญี่ปุ่น

... เพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหารือเกี่ยวกับประเด็นด้านความร่วมมือเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่นที่เกี่ยวข้อง จากนั้นเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ
03/06/2015

2012.03.21 เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน FEC

... ได้รายงานผลการเยือนประเทศไทยและพม่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ให้เอกอัครราชทูตรับทรบ โดยมีหัวหน้าสำนักงานด้านเศรษฐกิจแต่ละท่านเข้าร่วมในการประชุมด้วย
24/04/2012
Pages: Prev. 1 ... 12 13 14 15 16 ... 24 Next
  relevance date