Search

 
Found: 196

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Mega Event & Festivals Business Forum & Matching

... เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น ที่แน่นแฟ้นในทุกด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยที่ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมีมาตรการขับเคลื่อนหนึ่งที่สำคัญ ...

เอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือน จ.ฮิโรชิมะ

... เป็นครั้งแรกหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง ในวันที่ 28 พ.ค. 2558 เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย - ญี่ปุ่น เศรษฐกิจไทยและโอกาสสำหรับนักลงทุนญี่ปุ่น และสถานการณ์การเมืองไทยให้แก่สมาชิกของสมาคมฮิโรชิมะ ...
29/05/2015

งานถวายกฐิน ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 นายกิตติพงศ์ อภิบาลศรี (อัครราชทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ. 2559 ณ วัดปากน้ำญี่ปุ่น ...

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและคณะ

... พวงเกตุแก้ว เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ ดร. ฮิโรโตะ อิซุมิ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น (ด้านเศรษฐกิจ) นายทาดาชิ มาเอะดะ Senior Managing Director ธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JBIC) นายชิเกรุ ...
16/09/2015

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75

... เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปภาพรวมความสัมพันธ์ ไทย – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมในปัจจุบันให้แก่คณะผู้เข้าร่วมรับการอบรมหลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 75 ณ ...

An Evening Cool Party 2010

... พร้อมทั้งกล่าวว่าสถานการณ์การเมืองไทยขณะนี้สงบลง และเศรษฐกิจมีแนวโน้มเติบโตด้วยดี โดยธนาคารโลกได้คาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจไทยในปีนี้ว่า น่าจะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.1 เงินตราสำรองระหว่างประเทศของไทยมีจำนวน ...
22/07/2010

เอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุม FEC / AJC ASEAN Forum

... ซึ่งจัดโดย The International Friendship Exchange Council (FEC) ณ ศูนย์ ASEAN-JAPAN Centre ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและอนาคตของระเบียงเศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ...
23/01/2019

2012.06.05 คณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงานเยี่ยมคารวะอัครราชทูต

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2555 นายโอกาส เตพละกุล ประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้นำคณะทำงานโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และพลังงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ...
26/06/2012

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมคารวะประธานหอการค้าญี่ปุ่น

              เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 2553 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล เอกอัครราชทูตฯ นำคณะหัวหน้าสำนักงานด้านเศรษฐกิจ ประจำกรุงโตเกียว เข้าเยี่ยมคารวะนาย Tadashi Okamura ประธาน The Japan Chamber of  Commerce and Industry (JCCI) โดยเอกอัครราชทูตฯ ...
30/07/2010

รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conferrence

... เมษินทรีย์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ปาฐกถาเรื่อง Thailand 4.0 ในการประชุม Japan Nano 2018 International Conference โดยกล่าวถึงแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจไทยไปสู่ value-based economy ที่ต้องมีนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และลดความเหลื่อมล้ำ ขจัดความยากจน ...
Pages: Prev. 1 ... 3 4 5 6 7 ... 20 Next
  relevance date