Search

 
Found: 32

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ...

เอกอัครราชทูตบรรสาน บุนนาค พ้นจากตำแหน่ง

... เยือนไทยเพื่อสำรวจศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC นอกจากนั้น เอกอัครราชทูตบรรสานได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการจัดประกวดภาพถ่าย “Japan through DiplomatsEyes” ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น ซึ่งมีบทบาทในการเป็นสะพานเชื่อมสำหรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศต่าง ...
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date