Search

 
Found: 32

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

... เรียกร้องไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ ภายใต้กิจกรรม “Go To Travel” ❖ นาย KAJIYAMA Hiroshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศจะดำเนินกิจกรรมโครงการ “Go To Event” (โครงการให้เงินช่วยเหลือการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ...
COVID-19
20/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

... สหรัฐฯ 1 คน ปากีสถาน 3 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 1 คน ❖ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กระทรวง METI ญี่ปุ่นอนุมัติให้บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและก๊าซสามารถขยายระยะเวลาให้ผู้บริโภคผ่อนผันการชำระค่าบริการสูงสุด ...
COVID-19
25/06/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date