Search

 
Found: 1
Where: tags — กรมศิลปากร [x] กระทรวงวัฒนธรรม [x] Thailand:Brilliant Land of the Buddha [x]

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

... ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ... ... เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค... ... ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมด้วย เมื่อวันที่...
  relevance date