Search

 
Found: 1
Where: tags — กรมศิลปากร [x] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู [x]

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddhaพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

... อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ ... ... นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมศิลปากรของไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู จ.ฟุกุโอกะ โดยได้มีการนำโบราณวัตถุรวมทั้งประตูวัดสุทัศน์จำนวน ...
  relevance date