Search

 
Found: 2
Where: tags — กระทรวงวัฒนธรรม [x] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [x]

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

... ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ...

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddhaพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

... นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค... ... เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ... ... นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมศิลปากรของไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู จ.ฟุกุโอกะ...
  relevance date