Search

 
Found: 1
Where: tags — คอนเสิร์ต [x] รอง นรม. [x]

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ซึ่งร่วมจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ที่ Suntory Hall กรุงโตเกียว ... ... ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป ...
  relevance date