Search

 
Found: 1
Where: tags — ช้างเอเชีย [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 1,2 : ความทั่วไป+จำนวนช้างไทยในญี่ปุ่น

... หูใหญ่กว่า หลังแอ่น มีงาทั้งเพศผู้และเพศเมีย ส่วนช้างเอเชียนั้นรูปร่างขนาดเล็กกว่า หูเล็กกว่า ... ... จัดส่งเป็นของขวัญวันประสูติเจ้าหญิงไอโกะพระธิดาในมกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ Inokashira Shizen Koen 1 Hanako (2490) เพศเมีย ชิบะ Ichihara Zoo 4 Yoko (2510) Micky (2521) Randy (2523) Mini Star (2529) เป็นเพศเมียทั้งหมด ...
  relevance date