Search

 
Found: 3
Where: tags — ญี่ปุ่น [x] JICA [x]

ตอนที่ 1 มะม่วงไทยหลากพันธุ์

... อีกทั้งปลูกเพื่อส่งออกต่างประเทศ ด้วย มะม่วงเป็นไม้ที่ปลูกเพื่อนำผลมาบริโภค ... ... ส่วนมะม่วงพันธุ์ที่นิยมบริโภคดิบได้แก่ เขียวเสวย แรด โชคอนันต์ แก้ว ฟ้าลั่น มะม่วงแก้ว ... ... เป็นที่รู้จักและนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะน้ำดอกไม้สีทอง ... ... กรมวิชาการเกษตรบันทึกไว้ว่าได้เริ่มขอให้ญี่ปุ่นอนุญาตการนำเข้ามะม่วงจากประเทศไทยในปี 2521 โดย JICA ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญการกำจัดแมลงวันผลไม้โดยการอบไอน้ำ ...

โครงการความร่วมมือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย

... ผู้ประสานงานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ภายใต้โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies... ... เพื่อรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯ ในประเทศไทย โครงการ Advancing Co-Design of Integrated Strategies with... ... และการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา เป็นต้น มาประมวลและรายงานต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติในการรับมือกับผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันต่อไป...
JICA
25/07/2016

ReCA บรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือผู้สูงอายุในประเทศไทย

... เกี่ยวกับโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในประเทศไทย ที่เน้นการผสมผสานระหว่างการทำกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด ... ... ที่เทศบาลตำบลบางสีทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง JICA เป็นผู้สนับสนุนการก่อตั้ง) ... ... มีผู้ได้รับเชิญจากไทยมาฝึกอบรมที่ญี่ปุ่น จำนวน 5 คน อนึ่ง ... ... มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพให้กับผู้สูงอายุในต่างประเทศที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ...
11/09/2018
  relevance date