Search

 
Found: 3
Where: tags — นายกรัฐมนตรี [x] อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [x]

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งถือเป็นสายน้ำแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ... ... โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว... ... และ (3) การดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 - 2023) ประการที่สอง...

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... รวมทั้งการพิจารณาเปิดตลาดสินค้าเกษตรของไทยมากขึ้น นายกรัฐมนตรีขอบคุณญี่ปุ่นที่ให้ความร่วมมือในการยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย... ... ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในระยะต่อไป... ... และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนแม่บท ACMECS ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มหลัก และญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกที่ให้ความสนใจที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ...

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เชิญชวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และขอบคุณ... ... ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ในช่วงปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน... ... ประเทศลุ่มน้ำโขงได้เห็นชอบแบบแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางกายภาพ...
  relevance date