Search

 
Found: 3
Where: tags — นาโกยา [x] กงสุลสัญจร [x]

การให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จ. ไอจิ

จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 10.00 - 15.00 น. (ปิดรับคำร้องเวลา ... ... สวนฮิซายะโอโดริ ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลไทย ณ เมืองนาโกยา จ. ไอจิ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก) จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ ...

ประกาศการให้บริการกงสุลสัญจร ณ อำเภอนาโกยา จังหวัดไอจิ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จะจัดให้บริการกงสุลสัญจรในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 10.00 -15.00 น. (ปิดรับบัตรคิว 14.30 น.) โดยในปีนี้จะจัด ณ ห้องประชุมชั้น ...

ประกาศยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ณ เมือง นาโกยา จังหวัดไอจิ

... และไอจิระหว่าง วันที่ ๘ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีความจำเป็นต้องยกเลิกการให้บริการกงสุลสัญจร ที่เมืองนาโกยา จังหวัดไอจิ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลญี่ปุ่น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่โปรดระมัดระวังรักษาสุขภาพและปฏิบัติตามแนวทางท่ีรัฐบาลญี่ปุ่น ...
10/08/2021
  relevance date