Search

 
Found: 1
Where: tags — พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง [x]

พล.อ.อ. ประจินฯ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับ พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี... ... เพื่อแสวงหาลู่ทางในการนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมที่เข้มแข็ง และมีการใช้วิทยาศาสตร์... ... และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม และการท่องเที่ยว เพื่อติดตามและผลักดันประเด็นคงค้างระหว่างทั้งสองประเทศ
  relevance date