Search

 
Found: 3
Where: tags — รมว.METI [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรี METI พร้อมคณะนักลงทุนและสื่อญี่ปุ่น ศึกษาดูงานพื้นที่ EEC

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักลงทุนและสื่อมวลชนญี่ปุ่น กว่ 300 คน เดินทางไปศึกษาดูงานพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ...
14/09/2017

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่ 600 คน เข้าเยี่ยมคารวะและรับฟังแนวนโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล ...
12/09/2017

เอกอัครราชทูตฯ พร้อมรัฐมนตรี METI และคณะฝ่ายญี่ปุ่น เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน

... นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พร้อมด้วยนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ ารค้า และอุตสาหกรรม และคณะนักธุรกิจ และสื่อมวลชนญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมงานสัมมนาส่งเสริมการลงทุน ...
13/09/2017
  relevance date