Search

 
Found: 2
Where: tags — รอง นรม. [x]

รองนายกสมคิดฯ กล่าวปาฐกถาในการประชุม Nikkei

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 60 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวปาฐกถา หัวข้อ "Globalism at Crossroads - Asia's next move" ในการประชุม the International Conference on the Future of ...
06/06/2017

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในห้วงการติดตามรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เยือนญี่ปุ่น เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ...
  relevance date