Search

 
Found: 2
Where: tags — รอง นรม. [x]

การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

... ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในด้านการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในมิติต่าง ๆภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น (Japan – Thailand Economic Partnership Agreement: JTEPA) และเห็นพ้องกันว่า ควรมีการทบทวนทั่วไป JTEPA ในโอกาสครบรอบ ๑๐ ปีของการใช้บังคับ ...

รองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ เดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ

... ไทยพร้อมต้อนรับนักลงทุนญี่ปุ่นเพื่อสร้างอนาคตที่เข้มแข็งร่วมกัน นอกจากนี้ วันที่ 9 ก.พ. สมาพันธ์ธุรกิจคิวชู (Kyushu Economic Federation) ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันรองนายกฯ สมคิด และคณะผู้บริหารระดับสูงของไทย ในโอกาสการเดินทางเยือนฟุคุโอะกะอย่างเป็นทางการ ...
  relevance date