Search

 
Found: 1
Where: tags — รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม [x]

เอกอัครราชทูตฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ

... ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว โดยในวันที่ 27 กันยายน 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเอกอัครราชทูตฯ ... ... ระหว่างกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและ Japan Thailand Economic Cooperation Society (JTECS) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  relevance date