Search

 
Found: 3
Where: tags — ลงทะเบียนกลับไทย [x] กลับไทย [x]

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม 2... ... “เที่ยวบินรับส่งบุคคลกลับประเทศไทย” โดย ผู้โดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารได้โดยตรงจากเว็บไซต์/link ... ... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) ... ... แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

**ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยCertificate of Entry (COE)** บุคคลสัญชาติไทยในประเทศญี่ปุ่นที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมีนาคม 2... ... ตามขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 1.2 ผู้ที่เลือกจะไปกักตัวโดยเสียค่าใช้จ่ายเองในโรงแรมทางเลือก ... ... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเมื่อได้แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นตัวสะกดชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางทั้งนี้แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3....

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย Certificate of Entry (COE) ** *สำหรับผู้ที่มีบัตรโดยสารหรือกำหนดวันเดินทางหลังจากเดือนธันวาคม ... ... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย  (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง ... ... State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา ... ... ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ...
  relevance date