Search

 
Found: 3
Where: tags — สวนสัตว์คิริวงะโอกะ [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 13 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ

... ขอขอบคุณสวนสัตว์คิริวงะโอกะที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลช้างไทย “อิซุมิ” เป็นอย่างดี ตอนที่ 13 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ สถานเอกอัครราชทูต ฯ ขอขอบคุณสวนสัตว์คิริวงะโอกะที่ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลช้างไทย “อิซุมิ” ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 14 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2)

... ตอนที่ 14 "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (2) บ้านของ "อิซุมิ" เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ 2507 ช้าง“อิซุมิ” ย้ายเข้าสวนสัตว์คิริวงะโอกะ โดยทางสวนสัตว์สร้างโรงเลี้ยงช้างหลังแรกเปิดใช้เมื่อวันที่ ...

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 15 : "อิซุมิ" ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3)

สวนสัตว์คิริวงาโอกะเป็นสวนสัตว์ที่บริหารจัดการโดยเขตคิริว จังหวัดกุมมะ ... ... “อิซุมิ” ช้างไทยประจำเมืองคิริว ที่สวนสัตว์คิริวงะโอกะ จังหวัดกุมมะ (3) "อิซุมิ" ดาราประจำสวนสัตว์ ...
  relevance date