Search

 
Found: 2
Where: tags — สัมภาษณ์ [x] ญี่ปุ่น [x]

บทสรุปเนื้อหา กฎหมายตรวจคนเข้าเมืองฉบับใหม่ของญี่ปุ่น กำหนดเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2555

... เพื่อทำฐานข้อมูลร่วมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอสำหรับบริหารจัดการเกี่ยวกับการพำนักอาศัยของคนต่างชาติในญี่ปุ่น วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงระบบการควมคุมคนต่างชาติ ... ... ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป บัตรนี้จะมีชิปบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ... ... ภายใน 14 วัน (หากเกิดเหตุในต่างประเทศ ต้องแจ้งในวันที่เดินทางกลับเข้าญี่ปุ่น) ... ... ก่อนทำการเพิกถอนวีซ่า ตม.จะทำการสัมภาษณ์ทุกราย ส่วนผลการตัดสินนั้นแล้วแต่ละกรณี ...

2013.09.24-30 โครงการรักษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยเชิงรุกในญี่ปุ่น

... และมาตรการตรวจคนเข้าเมืองหลังการยกเลิกการตรวจลงตรา เป็นต้นเยี่ยมชมบริษัท Tsuda Industrial จำกัด และสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทยรองอธิบดีกรมการกงสุุลมอบของที่ระลึกให้แก่เจ้าหน้าที่จาก ... ... Japan (International Manpower Development Organization, Japan) ซึ่งรับผู้ฝึกงานจากต่างประเทศเข้าทำงานในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมของญี่ปุ่น และศึกษาดูงาน รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้ฝึกงานชาวไทย ...
08/10/2013
  relevance date