Search

 
Found: 11
Where: tags — หนังสือเดินทาง [x] บัตรประจำตัวประชาชน [x]

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ

หนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย 1. หนังสือเดินทาง 2. บัตรประจำตัวประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. บัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือบัตรไซริวการ์ด 5. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือหนังสือแสดงการมีชีวิตอยู่ของผู้รับเงินบำนาญชราภาพ ...
27/03/2020

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ... ... คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง... ... และไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้ Q. บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย...
27/03/2020

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... ( สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้... ... ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น... ... เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย...
27/03/2020

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... ( สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้... ... ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น... ... เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย...
23/07/2019

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... หนังสือเดินทางฉบับจริง 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ... ... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง ... ... หากประสงค์จะทำหนังสือมอบอำนาจ กรุณาเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของ ...
07/11/2018

การสละสัญชาติไทย

... หลักฐานและเอกสารประกอบของผู้ขอสละสัญชาติไทย 1.1 คำร้องตามแบบ ส.ช.2, บันทึกการสอบสวนการขอสละสัญชาติไทย,... ... (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) ... ... แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) 1.6 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ ... ... สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ 1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ ...
19/01/2017

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... แล้วไปแปลเป็นภาษาไทย (สามารถดูตัวอย่างการแปลในเว็บไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้)... ... ขั้นตอนการดำเนินการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นำทะเบียนครอบครัวญี่ปุ่น... ... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย...
19/01/2017

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีเล่มเดิมสูญหาย) ... ... ค่าธรรมเนียม 9000 เยน เอกสารยื่นประกอบ ใบแจ้งความ (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น... ... สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... โดยบิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้องเว้นแต่เข้ากรณีอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 1.2.1- 1.2.3 เอกสารยื่นประกอบ เอกสารของบุตร - 1) สำเนาสูติบัตร 1 ชุด 2) หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4) สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (หากเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านไทยแล้ว) 5) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับสูติบัตร) ...
01/07/2016

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประชาสัมพันธ์รายการเอกสารประกอบการขอยื่นรับบริการทำบัตรประชาชน ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ... ... (ดาวน์โหลดได้ที่ คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริง... ... บัตรประจำตัวประชาชนที่ทำในต่างประเทศและที่ทำในประเทศไทยมีลักษณะตัวบัตรและมีระยะเวลาหมดอายุของบัตรเหมือนกันหรือไม่ อย่างไร ? ตอบ: ตัวบัตรประจำตัวประชาชนไม่ว่าจะเป็นขนาด...
Pages: 1 2 Next
  relevance date