Search

 
Found: 10
Where: tags — หนังสือเดินทาง [x]

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ คำร้องขอทำบัตรประชาชน (ดาวน์โหลดได้ที่ คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริงบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลตัวจริง (กรณีมีการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล) ...

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... เฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหรือใบแจ้งความเฉพาะกรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมที่ยังมีอายุการใช้งานหาย เอกสารยื่นประกอบ   1) หนังสือเดินทางฉบับจริง 1 ชุด 2) บัตรประจำตัวประชาชน 1ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย 3) ใบทะเบียนสมรสหรือหย่า หรือใบฐานะครอบครัวสมรสหรือหย่า ...
01/07/2016

การสละสัญชาติไทย

... หลักฐานและเอกสารประกอบของบิดามารดาไทย 2.1 รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใ (ผู้ชายสวมชุดสูทสากล ผู้หญิงแต่งกายสุภาพเรียบร้อย) 2.2 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 2.4 สำเนาสูติบัตร หรือหนังสือรับรองการเกิด 2 ฉบับ 2.5 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 2....
19/01/2017

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) กรณีคู่สมรสชาวไทยถึงแก่กรรม ขั้นตอนหลังจากคู่สมรสชาวไทยถึงแก่กรรม ...
19/01/2017

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

หากบิดามารดาไม่สามารถพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางที่กระทรวงการต่างประเทศไทย ... ... เอกสารของบิดาหรือมารดาไทย 1. หนังสือเดินทางฉบับจริง 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง 3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง... ... บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง...
07/11/2018

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) กรณีจดทะเบียนหย่ากับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ...
23/07/2019

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย สามารถยื่นคำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ และหนังสือเดินทางใหม่ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้) กรณีจดทะเบียนสมรสกับคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น ...
23/07/2019

การแจ้งเกิด หรือ ขอสัญชาติไทยให้บุตร

... คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด สามารถดาวน์โหลดได้จากทางเว็บไซต์ หรือขอรับได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หนังสือเดินทางฉบับจริง บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ทะเบียนบ้านฉบับจริง ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือใบเปลี่ยนนามสกุล หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาก่อน ...
02/11/2018

กรณีทำหนังสือเดินทางสูญหาย

... (เคซัทซึโชเม 警察証明) ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้) สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี) บัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือสำเนาทะเบียนบ้าน 1ชุด (ถ่ายสำเนาหน้าบ้านเลขที่และหน้าที่ระบุชื่อผู้ร้อง) ...

คำแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวญี่ปุ่น

... สถานที่ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการติดต่อ สำเนาเอกสารประจำตัวบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางและเก็บไว้กับตัว รวมทั้งเก็บรักษาหนังสือเดินทางไว้ในที่ปลอดภัย แนะนำให้เปิดใช้บริการการโทรศัพท์ข้ามแดนอัตโนมัติ ...
  relevance date