Search

 
Found: 2
Where: tags — อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [x] ความร่วมมือลุ่มน้ำโขง [x]

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... จะผลักดันให้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคเชื่อมโยงกันกับกรอบความร่วมมือ ACMECS และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป... ... และ (3) การสร้างความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง... ... เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 10 ปี ของกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น...

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ประเทศญี่ปุ่น ก่อนการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น... ... ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในระยะต่อไป... ... และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนแม่บท ACMECS ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มหลัก และญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกที่ให้ความสนใจที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ...
  relevance date