Search

 
Found: 3
Where: tags — อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [x]

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... จะผลักดันให้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคเชื่อมโยงกันกับกรอบความร่วมมือ ACMECS และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป ... ... การสร้างประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และ (3) การสร้างความตระหนักรู้ต่ออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงสีเขียว เพื่อเป็นการเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง ...

ผู้นำไทยและญี่ปุ่นยืนยันร่วมขับเคลื่อนพัฒนาอนุภูมิภาคโดยเน้นการเชื่อมโยงในทุกมิติ

... ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในระยะต่อไป โดยเฉพาะการผลักดันให้เอกชนญี่ปุ่นถึงกว่า ... ... และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งเชื่อมโยงกับแผนแม่บท ACMECS ที่ไทยเป็นผู้ริเริ่มหลัก และญี่ปุ่นนับเป็นประเทศแรกที่ให้ความสนใจที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ...

นายกรัฐมนตรีและผู้นำลุ่มน้ำโขงเข้าร่วมการสัมนา Mekong – Japan Investment Forum เชิญชวนภาคธุรกิจญี่ปุ่นเข้ามาร่วมพัฒนาและและเติบโตไปกับไทยและประเทศลุ่มน้ำโขง

... เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแสดงวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และขอบคุณ JETRO ที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนของญี่ปุ่นในไทยมาโดยตลอด ... ... ขณะนี้กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงอยู่ในช่วงปรับตัวเข้ากับโลกปัจจุบัน ประเทศลุ่มน้ำโขงได้เห็นชอบแบบแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางกายภาพ ...
  relevance date