Search

 
Found: 1
Where: tags — อาทิตย์ [x]

ช้างไทยในญี่ปุ่น ตอนที่ 1,2 : ความทั่วไป+จำนวนช้างไทยในญี่ปุ่น

... พบจำนวนช้างไทยในสวนสัตว์ของญี่ปุ่นพอสมควร กล่าวคือ จังหวัด สวนสัตว์ จำนวน ชื่อ (ปี พ.ศ เกิด) หมายเหตุ กรุงโตเกียว Ueno Zoo 2 อาทิตย์ (2540) เพศผู้ อุทัย (2541) เพศเมีย จัดส่งเป็นของขวัญวันประสูติเจ้าหญิงไอโกะพระธิดาในมกุฎราชกุมารนะรุฮิโตะ Inokashira Shizen Koen 1 Hanako (2490) เพศเมีย ชิบะ Ichihara Zoo 4 Yoko (2510) Micky (2521) Randy (2523) Mini Star (2529) เป็นเพศเมียทั้งหมด กุมมะ Kiryugaoka Zoo 1 Izumi (2498) เพศเมีย เกียวโต ...
  relevance date