Search

 
Found: 1
Where: tags — ฮอกไกโด [x]

เอกอัครราชทูตฯ ร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเยือนฮอกไกโด

... เพื่อพบปะกับผู้นำรัฐบาลท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนของญี่ปุ่นฮอกไกโด เมื่อวันที่ 6 -9 พฤศจิกายน 2562 เอกอัครราชทูตสิงห์ทอง ลาภพิเศษพันธุ์ ได้ร่วมคณะของ ฯพณฯ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ...
  relevance date