Search

 
Found: 1
Where: tags — เกษตรกรรม [x] สัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ [x]

กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ซาซาบุจิ, กรรมการผู้จัดการธนาคาร Hokuto เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตสีหศักดิ์... ... และเอกอัครราชทูตฯ ได้หารือเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อาคิตะ เมื่อวันที่... ... และการส่งเสริมด้าน SME ระหว่างกัน โดยเฉพาะเรื่องเกษตรกรรม
  relevance date