Search

 
Found: 1
Where: tags — เครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น [x]

เอกอัครราชทูตฯ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ญี่ปุ่น

... และการที่ประเทศไทยและญี่ปุ่นได้ก้าวสู่รัชสมัยใหม่พร้อมกันเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยนายบรรสานฯ ได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการจัดงานภาพถ่าย Japan through DiplomatsEyes ซึ่งเป็นโครงการในพระอุปถัมภ์ของเจ้าหญิงทาคามาโดะแห่งญี่ปุ่น และเป็นแกนกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศอื่น ...
  relevance date