Search

 
Found: 6
Where: tags — โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ [x]

กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42

ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 42 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอเชิญเข้าร่วมชมกิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ...

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าชมการจัดนิทรรศการของโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45

... เลขานุการเอก เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของผู้เข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 45 ณ National ... ... ซึ่งเป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่เข้าร่วมโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชนในประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น ทั้งนี้ ...

กิจกรรมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมชมการจัดนิทรรศการของเยาวชนไทยจากโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 43 ณ National Olympics Memorial Youth Center กรุงโตเกียว โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ...

2013.07.24 ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่รับผิดชอบโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 40 เข้าพบเอกอัครราชทูต

... เอกอัครราชทูต เพื่อกระชับความร่วมมือในการดำเนินโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 40 ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ ... ... โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างเยาวชนประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งปลูกฝังให้เยาวชนเกิดความสนใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นรอบโลก และสร้างเสริมความเป็นผู้นำในด้านต่างๆ ...
29/07/2013

ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองการประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์

... ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองผู้แทนจาก 10 ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเดินทางมาญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมประชุมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 59 นางสาวรณิดา ฉ่ำเฉลิม ที่ปรึกษา ...
SSEAYP
01/06/2016

พิธีปิดโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 41

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557 นายณัฐพงศ์ ลัทธพิพัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าร่วมพิธีปิดโครงการเรือเยาวชนอาคเนย์ ครั้งที่ 41 ณ เรือนิปปอนมารุ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม ...
17/12/2014
  relevance date