Search

 
Found: 1
Where: tags — MANGA Award ครั้งที่ 13 [x]

สถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13

... ที่ปรึกษา เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิชญ์สินี ตังกิตตินันท์ ซึ่งได้คว้ารางวัล Silver Award ในงาน Japan International MANGA Award ครั้งที่ 13 และได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นาย Motegi Toshimitsu เป็นประธานในการมอบรางวัล ...
18/02/2020
  relevance date