Search

 
Found: 34
Where: tags — METI [x]

เอกอัครราชทูตฯ นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจฯ พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 นายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ได้นำนาย Hiroshige Seko รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม พร้อมคณะนักธุรกิจและสื่อมวลชนจากญี่ปุ่น กว่า 600 คน...
12/09/2017

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

... และจะขอความร่วมมือสายการบินและรถไฟชินคันเซนช่วยประชาสัมพันธ์วิธีการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้ออีกทางหนึ่ง ❖ กระทรวง METI เปิดรับสมัครคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือค่าเช่าอาคารทางเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ...
COVID-19
14/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 20 กรกฏาคม 2563

... เรียกร้องไม่ให้กลุ่มวัยรุ่นหรือกลุ่มผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวเป็นกลุ่มใหญ่ ภายใต้กิจกรรม “Go To Travel” ❖ นาย KAJIYAMA Hiroshi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประกาศจะดำเนินกิจกรรมโครงการ “Go To Event” (โครงการให้เงินช่วยเหลือการซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต ...
COVID-19
20/07/2020

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในประเทศญี่ปุ่น ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2563

... สหรัฐฯ 1 คน ปากีสถาน 3 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน และไม่เปิดเผยข้อมูล 1 คน ❖ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 กระทรวง METI ญี่ปุ่นอนุมัติให้บริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าและก๊าซสามารถขยายระยะเวลาให้ผู้บริโภคผ่อนผันการชำระค่าบริการสูงสุด ...
COVID-19
25/06/2020
Pages: Prev. 1 2 3 4
  relevance date