Search

 
Found: 1
Where: tags — Mekong [x] อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง [x] ความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น [x]

นายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำญี่ปุ่นและผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงรับรองยุทธศาสตร์โตเกียว 2018 เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือให้เกิดผลรูปธรรม

... โดยมีเป้าหมายพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งถือเป็นสายน้ำแห่งมิตรภาพและความร่วมมือ... ... นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงข้อคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Tokyo Strategy 2018 for Mekong – Japan Cooperation) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมที่จะมีการรับรองในการประชุมครั้งนี้... ... และ (3) การดำเนินการตามแผนแม่บท ACMECS ระยะ 5 ปี (ค.ศ. 2019 - 2023) ประการที่สอง...
  relevance date