Search

 
Found: 1
Where: tags — Thailand: Brilliant Land of the Buddha [x] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู [x] กระทรวงวัฒนธรรม [x]

พิธีเปิดนิทรรศการ Thailand: Brilliant Land of the Buddhaพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู

... นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายบรรสาน บุนนาค... ... อธิบดีกรมศิลปากร เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ "Thailand: Brilliant Land of the Buddha" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ... ... นิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกรมศิลปากรของไทย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติคิวชู จ.ฟุกุโอกะ...
  relevance date