Search

 
Found: 1
Where: tags — Thailand:Brilliant Land of the Buddha [x] พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ [x]

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2560 พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand:Brilliant Land of the Buddha ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงโตเกียว โดยงานดังกล่าวมีนางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ...
  relevance date