Search

 
Found: 1
Where: tags — Volleyball [x]

อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ร่วมชมการแข่งขัน Volleyball

... อัครราชทูตฝ่ายพาณิชย์ร่วมชมการแข่งขันและเป็นกำลังใจให้น้องบุ๋มบิ๋ม (ชัชชุอร โมกศรี) ในการแข่งขันระหว่างทีม PFU Blue Cats และทีม Okayama Seagulls ที่เมือง Kanazawa จ. Ishikawa ตามคำเชิญของนาย Hajime สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอิชกาว่า พร้อมกับครอบครัวของน้องบุ๋มบิ๋มซึ่งเดินทางมาจากประเทศไทยเพื่อชมการแข่งขันในครั้งนี้ ...
Volleyball
20/01/2019
  relevance date