Search

 
Found: 2
Where: tags — nano tech [x] Smart Society [x] nano tech 2019 [x]

Minister presided over the opening ceremony of the Thailand Nanotechnology Pavilion in Nanotech 2019

... Nanotechnology Pavilion held at the 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) at Tokyo Big Sight. On January 30, 2019, Minister Cherdchai Chaivaivid... ... government alliance as well as the private sectors by focusing on the Nanovation for Smart Society to promote the potential of Thai nanotechnology research and development... ... including public relations to encourage investment in the area of innovation in the Eastern Economic Corridor (Eestern Economic Corridor of Innovation or EECi)
nano tech
30/01/2019

อัครราชทูตร่วมพิธีเปิด Thailand Nanotechnology Pavilion ในงาน nano tech 2019

... ซึ่งจัดขึ้นภายในงานนิทรรศการ The 18th International Nanotechnology Exhibition and Conference (nano tech 2019) ณ Tokyo Big Sight โดยนิทรรศการของไทยครั้งนี้... ... สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและหน่วยงานพันธมิตรภาครัฐ และภาคเอกชนเน้นแนวคิด Nanovation for Smart Society เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของไทย... ... รวมถึงประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eestern Economic Corridor of Innovation หรือ EECi) เมื่อวันที่...
30/01/2019
  relevance date