Search

 
Found: 1
Where: tags — กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา [x] จ. โอกินาวะ [x]

กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 59 นาย Takeshi Sakumoto กงสุลกิตติมศักดิ์ มืองนาฮา จังหวัดโอกินาวะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว ที่สถานเอกอัครราชทูต ...
  relevance date