Search

 
Found: 96

เอกอัครราชทูฯ ให้การ้อรับปลัดกระทรวงแรงงา

เมื่อวัที่ 4 กุมภาพัธ์ 2563 เอกอัครราชทูสิงห์ทอง ลาภพิเศษพัธุ์ ได้้อรับายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงา และคณะ เพื่อหารือเกี่ยวกับแรงงาไทยใญีปุ เมื่อวัที่ 4 กุมภาพัธ์ 2563 ... ... เอกอัครราชทูฯ ได้ร่วมเป็สักขีพยาการลงามบัทึกความร่วมมือด้าข้อมูลพื้ฐาเพื่อการจัดระบบและการพำักของแรงงาที่มีทักษะเฉพาะ...

เอกอัครราชทูฯ เข้าร่วมงาปีใหม่ของ JITCO

... องค์กรความร่วมมือฝึกงาระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ) และได้หารือกับายฮิโรอากิ ยากิ ( Hiroaki Yagi ) ประธา JITCO เกี่ยวกับการขยายและส่งเสริมลาดแรงงาไทยใญีปุ โดยเฉพาะวีซ่าทักษะเฉพาะทาง ( Special Skilled Workers ) ซึ่งได้เริ่มใช้ั้งแ่เมษาย 2562 โดยมีแวโ้มว่าแรงงาไทยจะเข้ามาทำงาประเทศญี่ปุด้วยวีซ่าใหม่ี้เพิ่มมากขึ้ ...
23/01/2020

ประธา Tokyo SME Support Center และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทู

เมื่อวัที่ 16 มกราคม 2563 าย Masahiko Hosaka ประธา ... ... ได้เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูสิงห์ทอง เพื่อแสดงความพร้อมใการร่วมมือกับห่วยงาภาครัฐของไทย... ... ภายใโยบาย Thailand plus 1 กล่าวคือ ให้ภาคเอกชญีปุไปลงทุที่ประเทศไทย โดยใช้แรงงาจากประเทศเพื่อบ้าการผลิ...
16/01/2020

เอกอัครราชทูฯ เลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็เกียริแด่รัฐมรีว่าการกระทรวงพลังงาและคณะ

... เป็เจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเพื่อเป็เกียริแด่ ฯพณฯ ายสธิรั์ สธิจิรวงศ์ รัฐมรีว่าการกระทรวงพลังงาและคณะ ใโอกาสเยือญีปุเพื่อเข้าร่วมการประชุม The 2nd Hydrogen Energy Ministerial Meeting 2019, International Conference on Carbon Recycling และ The 8th LNG Producer-Consumer Conference ณ ทำเียบเอกอัครราชทู ...

กิจกรรมพาคุณแม่มาพบผู้ฝึกงาไทยใญีปุ

เมื่อวัที่ 1 สิงหาคม 2562 สถาเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ได้ร่วมกับสำักงาแรงงาประเทศญี่ปุ และสายการบิไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ จัดกิจกรรมเซอร์ไพรส์ “พาคุณแม่มาเยี่ยมผู้ฝึกงาไทยใญีปุ” เพื่อเป็การเทอดพระเกียริสมเด็จพระางเจ้าสิริกิิ์ ...

รัฐมรีว่าการกระทรวงการคลังเยือญีปุอย่างเป็ทางการ

เมื่อวัที่ 30 กรกฎาคม 2562 ายอุตม สาวาย รัฐมรีว่าการกระทรวงการคลัง ายคณิศ ... ... การยกระดับศักยภาพของแรงงา การวางรากฐาระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อาค ... ... รัฐมรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุสาหกรรมของญี่ปุ เพื่อเยี่ยมคารวะใโอกาสเข้ารับำแห่งรัฐมรีว่าการกระทรวงการคลัง ... ... ทั้งี้ ได้ย้ำให้ักลงทุญีปุมั่ใจว่าพื้ฐาเศรษฐกิจของไทยและฐาการคลังยังคงอยู่ใระดับที่แข็งแกร่ง ...
30/07/2019

สถาเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว จัดบริการสัญจร ณ จังหวัดโทจิกิ ณ ศูย์าชาิจังหวัดโทจิกิ ประจำปีงบประมาณ 2562

เมื่อวัที่ 23 มิถุาย 2562 สถาเอกอัครราชทูฯ ได้จัดให้บริการงาังสือเดิทาง งาทะเบียราษฎร-ครอบครัว ... ... ราย และอกจากี้ ยังมีสำักงาแรงงาร่วมเดิทางไปให้คำปรึกษาแก่แรงงาชาวไทย... ... กลุ่มอาสาสมัครชาวไทยใจังหวัดโทจิกิ และอาสาสมัครเครือข่ายคไทยใญีปุ (TNJ)ให้บริการปรึกษาแก่คไทย...

เอกอัครราชทูฯ ให้การ้อรับหัวห้าผู้รวจราชการกระทรวงแรงงาและคณะ

เมื่อวัที่ 20 มิถุาย 2562 ายบรรสา บุนาค เอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว ให้การ้อรับางอัจฉรา แก้วกำชัยเจริญ ... ... หัวห้าผู้รวจราชการกระทรวงแรงงา และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูฯ... ... โดยมีวัถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ทราบเรื่องการรวจราชการและหารือแลกเปลี่ยข้อมูลเกี่ยวกับสถาการณ์แรงงาไทยใญีปุ เมื่อวัที่ 20 มิถุาย 2562 ายบรรสา...
20/06/2019

สถาเอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว จัดบริการสัญจร ณ เมืองซัปโปโระ จังหวัดฮอกไกโด

เมื่อวัเสาร์ที่ 15 มิถุาย 2562 สถาเอกอัครราชทูฯ ได้จัดให้บริการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ ... ... รวมจำ 37 ราย อกจากี้ สำักงาแรงงาประเทศญี่ปุได้ร่วมเดิทางมาให้คำปรึกษาด้าแรงงา... ... และกลุ่มอาสาสมัครเครือข่ายคไทยใญีปุ (TNJ) ได้ร่วมเดิทางมาจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการดำรงชีวิที่ญี่ปุ...

เอกอัครราชทูฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาเทศกาลไทย ณ เมืองาโกยา ครั้งที่ 15

เมื่อวัที่ 1 มิถุาย 2562 ายบรรสา บุนาค เอกอัครราชทู ณ กรุงโเกียว เป็ประธาพิธีเปิดงาเทศกาลไทย ... ... บริษัทผู้ผลิแกงไทยรายใหญ่ใญีปุ และได้รับการับสจากจังหวัดไอจิ ... ... เมืองาโกยา เป็ส่วึ่งของงาเทศกาลไทยใญีปุ ...
Pages: 1 2 3 4 5 ... 10 Next
  relevance date