Search

 
Found: 2

สถานเอกอัครราชทูตฯ เปิดให้บริการการลงทะเบียนทำบัตรประชาชนออนไลน์ ประจำเดือน มีนาคม 2564

... โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่  สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์นี้... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่  คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง...

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... โดยผู้ประสงค์จะรับบริการต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าที่  สำหรับผู้ที่ประสงค์ทำบัตรประชาชนเท่านั้น กรุณาลงทะเบียนที่ลิงค์นี้... ... บัตรประชาชนเริ่มลงทะเบียนระบบออนไลน์ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป... ... คำร้องขอทำบัตรประชาชนดาวน์โหลดได้ที่ คำร้อง บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตัวจริง...
  relevance date