Search

 
Found: 14

การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ขอประชาสัมพันธ์รายการเอกสารประกอบการขอยื่นรับบริการทำบัตรประชาชน ...

ประกาศ เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

... ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป ดังนี้ คำร้องขอทำบัตรประชาชน (ดาวน์โหลดได้ที่ คำร้องขอทำบัตรประจำตัวประชาชน) บัตรประชาชนตัวจริง หนังสือเดินทางตัวจริงหรือใบขับขี่ตัวจริงบเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุลตัวจริง ...

ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ...

เปิดทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว

นายธนาธิป อุปัติศฤงค์ เอกอัครราชทูต ได้เปิดการให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 โดยให้ผู้ที่ประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชนส่งเอกสารและคำร้องมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ...
30/09/2014

ระเบียบการทำหนังสือเดินทาง

... เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป 1.1 กรณีผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 1 บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) ที่ยังไม่หมดอายุและไม่ถูกยกเลิก เอกสารยืนยันตัวตนลำดับที่ 3 หนังสือเดินทางเล่มเดิม ...
01/07/2016

การสละสัญชาติไทย

... แล้วจึงไปขอประทับตรารับรองที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น) 1.6 สำเนาหนังสือเดินทางไทย 2 ฉบับ 1.7 สำเนาหนังสือเดินทางญี่ปุ่น 2 ฉบับ 1.8 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ 1.9 สำเนาสูติบัตร 2 ฉบับ 1.10 สำเนาทะเบียนบ้านไทย 2 ฉบับ 1.11 สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร ...
19/01/2017

หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

... หนังสือเดินทางฉบับจริง (หากเคยทำหนังสือเดินทาง) 2. สูติบัตรตัวจริง 3. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (หากเคยทำบัตรประจำตัวประชาชน) 4. ทะเบียนบ้านฉบับจริง 5. หากเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล กรุณาเตรียมใบเปลี่ยนชื่อ หรือใบเปลี่ยนนามสกุลมาด้วย ...
07/11/2018

กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม และต้องการขอกลับมาใช้นามสกุลเดิมของตนเอง

... ที่ว่าการอำเภอไทยเปลี่ยนนามสกุลภายหลังคู่สมรสถึงแก่กรรมกลับมาเป็นนามสกุลเดิมของตนเองในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...
19/01/2017

การจดทะเบียนหย่าที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมของตนเองภายหลังการหย่าในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย(กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...
23/07/2019

การจดทะเบียนสมรสที่อำเภอญี่ปุ่น

... และแก้ไขคำนำหน้าชื่อ เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือภรรยาภายหลังการสมรสในสำเนาทะเบียนบ้านไทย ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนไทยใหม่ที่อำเภอไทย และขอทำหนังสือเดินทางใหม่ที่กระทรวงการต่างประเทศไทย (กรณีที่ไม่ได้เดินทางกลับประเทศไทย ...
27/03/2020
Pages: 1 2 Next
  relevance date