Search

 
Found: 15

2014.01.28 เอกอัครราชทูตบรรยายพิเศษเรื่อง SME ในสัมมนา Thai Business Seminar ของ SMRJ

... Small & Medium Enterprises and Regional Innovation (SMRJ) ที่ Keidanren Kaikan ซึ่งสัมมนาดังกล่าวอยู่ภายใต้โครงการ CEO Meeting ซึ่งเป็นโครงการนำผู้ประกอบการ SMEs ของไทย จำนวน 22 รายมาญี่ปุ่นเพื่อทำ Business Matching กับผู้ประกอบการญี่ปุ่น และจัดสัมมนาดังกล่าวเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่ประสงค์จะไปทำธุรกิจที่ไทย ...
29/01/2014

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์รสนิยมของชาวญี่ปุ่น
17/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ เยี่ยมผู้ประกอบการไทยในงาน International Jewelry Tokyo ครั้งที่ 28

... ได้พบหารือกับนางพรสวาท วัฒนกูล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ... ... ญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าพลอยลำดับต้นของไทย โดยสถาบันฯ มีความร่วมมือกับ... ... ได้รับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในการขยายตลาดในประเทศญี่ปุ่นด้วย
25/01/2017

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูต

... ซึ่งจะมีการเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และกิจกรรมการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและกลุ่มลูกค้าของญี่ปุ่น ที่โรงแรม Tokyo Station Hotel ... ... 2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ...
07/03/2016

2013.08.03-30 โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่คนไทยในญี่ปุ่น

... โดยการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข... ... คนในการเข้ารับการฝึกอาชีพครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมมีโอกาสเข้ารับการฝึกการเจริญสมถะ-วิปัสสนา... ... ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการนวดไทย สร้างผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการนวดไทยในญี่ปุ่นมาแล้ว...
02/09/2013

บริษัท Yokohama Reitou เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... ยังได้ขอความร่วมมือบริษัทญี่ปุ่นส่งเสริมและให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารแก่บริษัทอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก รวมถึงเกษตรกรของไทยในรูปแบบการลงทุนร่วมกันเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าส่งออกและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการของไทย

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... รายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารไทยและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
04/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

... สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมอธิบายข้อมูลต่างๆ... ... แก่คณะฯ ด้วย อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น...

เอกอัครราชทูตฯ กระชับความร่วมมือด้านอาหารและสินค้าเกษตรกับเมืองฟุคุโระอิ

... ชนิดให้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารของเมืองฯ เข้าร่วมโครงการ ... ... เพื่อประโยชน์ในการขยายตลาดในอนุภูมิภาค รวมถึงเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารของภูมิภาคต่อไป
01/09/2016

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ...
05/03/2018
Pages: 1 2 Next
  relevance date