Search

 
Found: 19

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564

... ต้องเข้ารับการกักกันตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน *ใบรับรองแพทย์ สำหรับคนไทย ไม่ต้องใช้เอกสาร fit to fly/ travel health certification... ... ในการนี้สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอให้ผู้ที่เข้าข่ายกรณี (2.2) ทราบและดำเนินการดังนี้... ... สำหรับผู้ที่กักตัวที่สถานกักกันโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine (ASQ)) ขอให้ติดต่อผู้ประกอบการ ASQ แก้ไขใบจองโรงแรมกักตัวเพิ่มเป็น...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มีนาคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง... ... ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเมื่อได้แล้วขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองแพทย์ด้วยเช่นตัวสะกดชื่อวันเดือนปีเกิดหมายเลขหนังสือเดินทางทั้งนี้แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน... ... ท่านจะต้องจัดหาเอกสารดังกล่าวเพิ่มเติมมิเช่นนั้นท่านอาจถูกสายการบินนั้นๆปฏิเสธการขึ้นเครื่องได้ ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน มกราคม 2564

... ลงทะเบียนเพื่อขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางกลับไทย (Certificate of Entry หรือ COE) (โปรดดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนวันเดินทาง... ... แนะนำให้ขอใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลติดตัวไว้ประกอบการเดินทางด้วย 3.4 บัตรโดยสารเครื่องบิน... ... ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา...

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียวเปิดให้คนไทยในญี่ปุ่น ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะกลับประเทศไทยในช่วงเดือน ธันวาคม 2563

... ใบจองโรงแรมกักตัวทางเลือก Alternative State Quarantine (ถ้ามี) ข้อแนะนำ - ผู้เดินทางต้องยินยอมและรับทราบการกักตัวเป็นระยะเวลา... ... ประทับตราของสถานพยาบาล และใช้ประกอบการเดินทางได้ หรือใช้ตามแบบฟอร์มที่สถานพยาบาลกำหนดได้แต่ต้องเป็นภาษาอังกฤษ... ... สำหรับชาวต่างชาติที่เป็น คู่สมรสและครอบครัวของคนไทย ที่เป็นประสงค์จะเดินทางกลับในเที่ยวบินเดียวกัน...

การสัมมนาด้านอุตสาหกรรมอาหาร

... รายเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอาหารไทยและการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการด้านอาหารของไทยและญี่ปุ่น นอกจากนี้ ภายในงานยังเปิดรับให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเป็นรายไป
04/02/2020

เอกอัครราชทูตฯ ได้เป็นประธานเปิดพาวิลเลียนประเทศไทยในงาน Interior Lifestyle TOKYO 2019

... ภายใต้โครงการพัฒนาช่องทางการตลาดสำหรับผู้ประกอบการ SME ปี 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้ SME ไทยที่มีศักยภาพได้ประชาสัมพันธ์สินค้าไทยแก่ผู้ซื้อนานาชาติ โดยเอกอัครราชทูตฯได้เยี่ยมชมทุกบู้ทของผู้ประกอบการไทย พร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผลิตสินค้าที่ตอบโจทย์รสนิยมของชาวญี่ปุ่น
17/07/2019

เอกอัครราชทูตฯ ให้การต้อนรับคณะจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

... สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ พล.ต.มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง... ... เอกอัครราชทูตฯ ได้บรรยายความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นในทุกมิติแก่คณะ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยเข้าร่วมอธิบายข้อมูลต่างๆ... ... แก่คณะฯ ด้วย อาทิ แนวทางการพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของญี่ปุ่น การจ้างแรงงานผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น...

ผู้บริหารบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล นำผู้ประกอบการไทยและญี่ปุ่น ในสาขาพลังงาน เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ

... โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ในประเทศไทย อาทิ black pellets เพื่อส่งออกมายังประเทศญี่ปุ่น สำหรับใช้ในโรงงานผลิตไฟฟ้า อนึ่ง ญี่ปุ่นมีนโยบายส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลในการผลิตพลังงานเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ...

คณะผู้แทน สวทน. เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรายงานโครงการภายใต้ Food Innopolis

... กรุงโตเกียว ได้ให้การต้อนรับนางสาวเอกอนงค์ จางบัว ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ ... ... ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและผู้ประกอบการในสาขาอาหารของญี่ปุ่นกับ Food Innopolis ของไทย ซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ...
05/03/2018

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนะนำแนวทางและโอกาสทางการลงทุนของไทยในญี่ปุ่น

... ขานตอบต่อทิศทางนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นนำไปสู่การสนับสนุนผู้ประกอบการไทยอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นต่อไป ผู้แทนจาก JETRO ได้แนะนำบริการสำหรับนักลงทุนต่างชาติ ตลอดจนให้ข้อมูลว่าภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นที่น่าสนใจสำหรับนักลงทุนไทย คือ 1.การท่องเที่ยว 2.ด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงนวัตกรรม ...
JETRO
01/02/2018
Pages: 1 2 Next
  relevance date